Mūsų paslaugos

Skolų išieškojimas

Skolų išieškojimo procesas yra sudėtingas, reikalaujantis savalaikių ir teisingų sprendimų. Norint pasiekti geriausių rezultatų skolos išieškojimą reikia vykdyti nuosekliai, t.y. nuo skolų prevencijos iki priverstinio įsiskolinimų išieškojimo.

Skolų prevencija

Įmonėms ar asmenims per ilgai delsiant ir nesiimant jokių teisinių veiksmų, jų tolimesnis išieškojimas gali pasunkėti arba tapti visai neįmanomas. Dėl nepagrįsto delsimo, įmonės ir fiziniai asmenys rizikuoja pritrūkti lėšų, ko pasekoje galimi uždelsimai vykdyti savo įsipareigojimus, taip pat gali pasunkėti įmonės veikla arba atsirasti bankroto galimybė. Atsižvelgiant į galimas grėsmes, svarbu priimti savalaikius sprendimus dėl tolimesnių veiksmų siekiant apginti savo pažeistas teises. Mūsų įmonė Jums suteiks prevencinį spaudą, kurį naudojant išrašomose PVM sąskaitose-faktūrose, Jūs automatiškai informuosite klientą apie galimas pasekmes laiku neįvykdžius savo įsipareigojimų.

Ikiteisminis skolų išieškojimas

Parengiame reikalavimus, pranešimus, prieštaravimus ir kitus procesinius dokumentus, būtinus sėkmingam skolos išieškojimui. Siekiant kuo greičiau išieškoti įsiskolinimą vizitavimo metu skolininkui teikiame dokumentus pasirašytinai, juos taip pat išsiunčiame elektroniniu paštu bei papildomai informuojame telefonu. Vedame derybas ir įsiskolinimo išieškojimo užtikrinimui parengiame taikos sutartis, vekselius ir kitus dokumentus. Remiantis LR CK 6.57 str. nuostatomis, išlaidos susijusios su skolos išieškojimu yra išreikalaujamos iš skolininko.

Teisminis skolų išieškojimas

Įvertinę įsiskolinimo susidarymo aplinkybes ir vengimo mokėti priežastis, bei siekiant kuo greičiau atgauti skolą parengiame tinkamiausia kreipimosi į teismą formą. Parengiame ir pateikiame teismui pareiškimą ar ieškinį dėl įsiskolinimo, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Skolininkui pateikus prieštaravimus nedelsiant parengiame atsiliepimus, dublikus bei kitus procesinius dokumentus. Visos bylinėjimosi išlaidos išieškomos iš skolininko.

Vykdymo procesas

Teismui priteisus įsiskolinimą vykdomasis dokumentas pateikiamas priverstiniam skolos išieškojimui antstolio kontorai. Vykdymo metu atstovaujame Jus antstolių kontorose, parengiame visus reikiamus prašymus, pareiškimus, prieštaravimus. Priklausomai nuo bylos aplinkybių, rengiame pareiškimus dėl baudžiamosios bylos iškėlimo, turto esančio bendrojoje nuosavybėje nustatymo, priverstinės hipotekos įregistravimo ir kt.

Teisinis administravimas

Teisinis administravimas reikalingas kiekvienai įmonei. Sudarius sutartį su UAB „Teisinė sfera“, teiksime Jūsų įmonei pilna teisinį aptarnavimą. Jūs nemokėsite jokių papildomų ar administravimo mokesčių, bet prireikus teisinių paslaugų galėsite iškart kreiptis į mus ir mes nedelsiant Jums suteiksime teisines konsultacijas ir parengsime reikiamus dokumentus. Jums taip pat nereikės samdyti teisininko, mokėti darbo užmokesčio ir kitų mokesčių, o mokėsite tik už atliktą darbą iš anksto suderintais įkainiais, pagal išrašytas sąskaitas faktūras.
Įvertinus susidariusias situacijas, bei jas suponuojančių aplinkybių visumą, parengiame ir pateikiame visus reikiamus dokumentus siekiant apginti pažeistas Jūsų įmonės teises ar teisėtus interesus. Pagal Jūsų pageidavimą parengiame ir pateikiame teismui visus procesinius dokumentus – priešieškinius, ieškinius, pareiškimus, prašymus, atsiliepimus, dublikus, triplikus, apeliacinius skundus ir kt.

Įmonių teisė

Konsultuojame dėl įvairių teisinių formų juridinių asmenų (įmonių), filialų, atstovybių steigimo, įmonių reorganizacijos, atskyrimo, pertvarkymo (restruktūrizacijos), likvidavimo. Rengiame akcininkų susirinkimų sprendimus ir protokolus.

Sutarčių teisė

Rengiame pirkimo – pardavimo, mainų, skolos padengimo ir turto perleidimo už rentą, rentos, dovanojimo, nuomos, panaudos, rangos, atlygintinų paslaugų, pavedimo, vežimo, pasaugos, paskolos, taikos ir kitas sutartis.

Administracinė teisė

Konsultuojame kelių eismo taisyklių pažeidimo, administracinių teisės pažeidimų kodekso pažeidimo, ginčų dėl nuosavybės, žemės ir kito nekilnojamojo ar kilnojamojo turto klausimais. Dalyvaujame ginčuose su valstybės ir savivaldos institucijomis.

Šeimos teisė

Konsultuojame sutuoktinių turtinių ir neturtinių teisių, gyvenimo skyrium (separacijos), santuokos nutraukimo vieno sutuoktinio iniciatyva (dėl vieno iš sutuoktinių kaltės arba abiejų sutuoktinių sutikimu), turto dalybų, vaiko išlaikymo paskirstymo, prisiteisimo, išieškojimo, įvaikinimo, globos ir rūpybos klausimais.

Paveldėjimo teisė

Konsultuojame palikimo atsiradimo, paveldėjimo teisės ginčijimo, paveldėjimo pagal įstatymą ir paveldėjimo pagal testamentą, palikimo priėmimo, palikimo atsisakymo, įpėdinių tarpusavio santykių klausimais. Taip pat terminų palikimui priimti pratęsimo/ atnaujinimo klausimais.

Paveldėjimo teisė

Konsultuojame prekių ir paslaugų kokybės ir saugos, kokybės garantijos, reikalavimų neatitinkančių prekių ir paslaugų įsigijimo jų pakeitimo tinkamos kokybės prekėmis ar paslaugomis, kainos sumažinimo, trūkumų pašalinimo ar išlaidų trūkumams pašalinti atlyginimo klausimais. Taip pat vartotojo turto sugadinimo dėl netinkamos kokybės prekių ar paslaugų, jo sveikatos sužalojamo ar net gyvybės atėmimo klausimais. Vartojimo sutarčių sąlygų analizė, pardavėjų ir paslaugų teikėjų atsakomybės nustatymas ir kt.

Paveldėjimo teisė

Konsultuojame darbo sutarčių sudarymo, darbo sutarčių nutraukimo, darbo tvarkos taisyklių, pareiginių nuostatų, administracijos ir valdybos darbo reglamento, atleidimo iš darbo, drausminių nuobaudų skyrimo, apmokėjimo už darbą, kompensacijų išmokėjimo, darbuotojo bei darbdavio atsakomybės klausimais. Taip pat dėl darbo ir poilsio laiko bei komandiruočių, darbo ir kolektyvinių sutarčių vykdymo, materialinės atsakomybės sutarčių, užsienio piliečių įdarbinimo ir kt.